Praktijkreglement – Fysiotherapie Loppersum – Loppersum

Fysiotherapie Loppersum

Header afbeelding

Uw fysiotherapeut in Loppersum

U kunt bij ons zonder verwijsbrief of toestemming van de huisarts of specialist terecht. Daarnaast kunt u zelf aangeven door welke therapeut u behandeld wilt worden.

Adresgegevens

De Schepperij 2
9919 HJ Loppersum

Tel: 0596 572966
E-mail: info@fysio-loppersum.nl

Openingstijden

Maandag: 07.00 - 18.00
Dinsdag: 08.00 - 18.00
Woensdag: 07.00 - 14.00
Donderdag: 08.00 - 18.00
Vrijdag: 07.00 - 17.00

Praktijkreglement

Cliëntenregistratie

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op bescherming van persoonsgegevens van toepassing. Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om. Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, hebben ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en eventuele administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Huisregels

Omdat er in de praktijk altijd meerdere mensen tegelijk aanwezig kunnen zijn, heeft de praktijk huisregels opgesteld om zodoende verwarring, incidenten en ongelukken te voorkomen. We willen voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving scheppen en houden.

 1. In geval van calamiteiten dient u de aanwijzing van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie op te volgen(brandweer, politie)
 2. De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan of het zoekraken van uw eigendommen. Waardevolle spullen kunt u beter thuislaten
 3. In de praktijk is het verboden om te roken. Overigens is dit binnen het gehele Zorgcentrum Wiemersheerd het geval

De volgende regels hebben betrekking op het zo efficiënt en prettig te laten verlopen van de behandeling zelf:

 1. U neemt plaats in de wachtkamer tot u door ons persoonlijk wordt opgehaald.
 2. Bij de eerste afspraak neemt u de verwijzing van huisarts of specialist mee (indien aanwezig) en uw zorgpas en uw legitimatiebewijs.
 3. Wij vragen u begrip te hebben als u even moet wachten. Soms vraagt een behandeling of zorgvraag meer tijd dan gepland. We proberen wachttijden te vermijden.
 4. Bij verhindering dient u de afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen.
 5. Wij vinden het erg belangrijk dat u uw verwachtingen en eventuele wensen ten aanzien van de behandeling aan ons duidelijk kenbaar maakt. U kunt zelf aangeven bij welke therapeut u onder behandeling wilt komen. Vaak willen mensen naar dezelfde therapeut door wie ze al eens eerder behandeld zijn. Maar het komt ook voor dat u juist eens naar een ander therapeut wilt. Schroom niet om dit kenbaar te maken. Uw gevoel staat voorop! Als u moeite heeft om behandeld te worden door iemand van de andere sekse,geef dit dan ook duidelijk aan.
 6. Indien u gebruikt maakt van de oefenzaal dient u schoon schoeisel te dragen. Tevens neemt u een eigen handdoek mee. Hiermee kunt u de handvatten en eventuele zittingen van de apparatuur waarvan u gebruik hebt gemaakt even schoonmaken. Dit is wel zo prettig voor de volgende gebruiker en dus ook voor u.

Betalingsvoorwaarden

Algemeen

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelovereenkomst tussen u als cliënt en de fysiotherapeuten binnen onze praktijk.
 2. Afspraken dienen 24 uur van te voren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, kunnen in rekening worden gebracht. Om u af te melden kunt u ons telefonisch op de hoogte brengen, evt. uw boodschap op het antwoordapparaat inspreken, of u kunt ons een e-mail sturen ook buiten werktijden.
 3. Betaling geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in. Bij in gebreke blijven zijn wij genoodzaakt incasso maatregelen te treffen. Alle met de incasso van gedeclarareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 %van de hoofdsom of het restant daarvan vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 50,-alles exclusief omzetbelasting.

Ten aanzien van de Fysiofit.

Indien u het kwartaalbedrag in maandelijkse termijnen wilt voldoen dient u hierover contact met ons op te nemen.

Klachtenregeling

U mag ervan uitgaan, dat wij als fysiotherapeuten ons vak naar beste vermogen uitoefenen. Als u desondanks toch klachten heeft over de behandeling of over de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dit aan ons kenbaar te maken.
In eerste instantie is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met de therapeut die u behandelt, of indien u dat prettiger vindt met een van de andere therapeuten van onze praktijk. Natuurlijk zijn we altijd bereid om hiervoor tijd vrij te maken en om te proberen samen met u naar een oplossing te zoeken. Indien u het fijn vindt, kunt u ook iemand meenemen naar het gesprek. Misschien vindt u het gemakkelijker om uw klacht eerst uit te leggen in een brief.

Levert een persoonlijk gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure van het KNGF. Alle fysiotherapeuten binnen onze praktijk vallen onder deze klachtenregeling. Over deze klachtenregeling liggen folders in de wachtkamer.